single-image

PROJEKTNA KLINIKA: NAJAVA USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE U 2022. GODINI

Učilište EU PROJEKTI nastavlja uspješnu seriju  usavršavanja kroz koje možete naučiti niz praktičnih i korisnih informacija o svijetu EU fondova i javne nabave, a sve to možete primijeniti u praksi odmah nakon webinara! Izbjegnite nepravilnosti u javnoj nabavi i steknite bodove za obnovu certifikata! Upotpunite svoje znanje! Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima. Pridružite nam se!


Usavršavanje 4: Ex- post kontrola i nepravilnosti u javnoj nabavi u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti – nova pravila!

Datum: 02. lipnja 2022. (četvrtak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Što sadrže nova pravila javne nabave u projektima financiranima iz NPOO-a za javni i privatni sektor sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima za NPOO
 • Ex-post kontrola postupka javne nabave (jednostavne nabave, otvoreni postupak i NOJN nabave)
 • Nepravilnosti u javnoj nabavi koje se mogu utvrditi u NPOO-u u projektima javnog i privatnog sektora

 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti RH novi je strateški dokument koji precizira reforme i investicije koje Hratska mora provesti s ciljem ublažavanja posljedica gospodarske krize uzrokovane pandemijom koronavirusa. Hrvatskoj je na raspolaganju alokacija od 9,6 milijardi eura, od kojih je većina namijenjena bespovratnom financiranju investicija privatnog i poslovnog sektora.

Razlika ovog dokumenta u odnosu na uobičajene načine bespovratnog financiranja iz fondova EU-a je u kraćim rokovima korištenja sredastava i to do kraja kolovoza 2026. u okviru kojih je potrebno ne samo pripremiti projekte, nego ih i provesti, što uključuje nova pravila javne nabave roba, radova i usluga.

Zajednička nacionalna pravila za NPOO propisuju nova pravila javne nabave, uskoro se očekuje usvajanje izmjena Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), kao i stupanje na snagu novih pravila za neobveznike javne nabave, a tijela u sustavu provodit će kako prethodne (ex-ante) tako i posebno zahtjevne naknadne (ex-post) kontrole postupaka javne nabave provedene u okviru projekata financiranih kroz NPOO o kojima ovisi prihvatljivost izdataka koji su nastali u okviru projekata.

Upravo je zato cilj ovog usavršavanja predstaviti nova pravila javne nabave koja će se primjenjivati unutar NPOO-a, kao i način na koji tijela vrše ex-ante i ex-post kontrole kako bi budući korisnici znali što trebaju uzeti u obzir prilikom pripreme i provedbe postupaka javne nabave te kako bi izbjegli pogreške koje dovode do nepravilnosti i financijskih korekcija.

 

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 5: Postupci javne nabave u sektoru zdravstva iz perspektive naručitelja i ponuditelja

Datum: 06. srpnja 2022. (srijeda)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP), kada je obvezna,
 • metodologije ocjenjivanja – modeli i najčešće korištene formule
 • kriteriji za postizanje optimalnog rješenja u postupcima javne nabave i zašto najčešće korišten omjer cijene i kvalitete (90/10) nije učinkovit
 • smjernice za provedbu i sudjelovanje u natjecateljskom dijalogu
 • mogućnost promjena ugovorenih cijena, radi značajnih promjena nabavnih cijena

 

Ujednačavanja kvalitete materijala te postizanja financijskih ušteda tj. racionaliziranja potrošnje sredstava iz zdravstvenog proračuna ciljevi su inicijative Ministarstva zdravstva o zajedničkoj provedbi postupaka javne nabave lijekova, ugradbenog i potrošnog bolničkog materijala te usluga za sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu. Zajednička provedba postupaka javne nabave dio je provođenja politike Vlade Republike Hrvatske u realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. godine. Ciljevi NPOO 20021.-2026. jesu financijska stabilizacija, strukturna reforma i unaprjeđenje upravljanja sustavom zdravstva. Javna nabave je drugi najvažniji pokretač inovacija u zdravstvu te značajan alat za postizanje ciljeva utvrđenih hrvatskom Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva.

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 6: Nabava usluga upravljanja projektom, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te usluga promidžbe i vidljivosti u EU financiranim projektima.

Datum: 30. kolovoza 2022. (utorak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • koji su ključni elementi pojedine usluge
 • kako identificirati opis predmeta nabave i isporučevine
 • kako odrediti vrijednost predmeta nabave
 • koje uvjete sposobnosti postaviti da budu razmjerni predmetu nabave
 • kako definirati kriterije ENP-a za osiguranje visoke kvalitete stručne podrške

 

Projekti financirani iz fondova EU-a često predviđaju nabavu vanjskih usluga, posebice u segmentu upravljanja projektom, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te usluga promidžbe i vidljivosti. Međutim, naručitelji koji su ujedno i korisnici bespovratnih sredstava često imaju problema sa definiranjem opisa predmeta nabave, trajanja, uvjeta sposobnosti za gospodarske subjekte, kao i konkretnim isporučevinama koje se očekuju od budućih pružatelja ovih usluga. Cilj usavršavanja je prikazati kako kvalitetno i efikasno identificirati opis predmeta nabave u svakom pojedinom slučaju, kako odrediti vrijednost predmeta nabave, kako utvrditi uvjete sposobnosti da budu razmjerni predmetu nabave, a da naručitelj dobije visoku kvalitetu usluge i kako formulirati kriterije ENP-a da bi se postigla visoka razina kvalitete usluge. Na usavršavanju će biti prikazane studije slučaja koje će služiti kao primjer dobrog definirani svih ovih aspekata u postupku te će polaznicima služiti kao buduća vodilja u svakodnevnom radu.

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 7: Specifičnosti javne nabave roba i usluga (EU kontekst)

Datum: 20. rujna 2022. (utorak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • kako odredbe DON-a utječu na ugovor o javnoj nabavi
 • kako pravilno utvrditi indikatore za mjerenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i kako ih definirati odredbama DON-a
 • koja je problematika obvezno-pravnog aspekta ugovora o javnoj nabavipitanje jamstava, i praktična pitanja poput zamjene stručnjaka, izmjene količina i slično.
 • koje su pogreške dosad činili neki naručitelji i kako ih izbjeći – primjeri iz prakse

 

Na ovom će usavršavanju polaznici naučiti kako odredbe DON-a utječu na ugovor o javnoj nabavi kako pravilno utvrditi indikatore za mjerenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi te kako ih definirati odredbama DON-a, koja je problematika obvezno-pravnog aspekta ugovora o javnoj nabavi, pitanje jamstava, a obuhvatit će se i praktična pitanja poput zamjene stručnjaka, izmjene količina i slično. Usavršavanje će na konkretnim primjerima iz prakse pokazati koje su pogreške dosad činili neki naručitelji i kako ih izbjeći te kako osigurati pravilnu provedbu ugovora u ovim situacijama.

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 8: Društvene i druge posebne usluge

Datum: 13. listopada 2022. (četvrtak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • što se u smislu Zakona o javnoj nabavi podrazumijeva pod pojmom društvenih i drugih posebnih usluga
 • pregled pravnog okvira za ugovore ovog tipa
 • vrijednosni pragovi
 • postupci koji se primjenjuju
 • studije slučaja na kojima su prikazani primjeri nabave društvenih i drugih posebnih usluga te
 • praksa DKOM-a.

 

Društvene i druge posebne usluge predstavljaju specifičan segment Zakona o javnoj nabavi koji je povezan s nizom pojedinosti na koje naručitelji i ponuditelji trebaju paziti prilikom pripreme i provedbe postupaka nabave, kao i izvršenja ugovora o javnoj nabavi. Usavršavanje će ponuditi pregled svih elemenata postupka specifičnih za društvene i druge posebne usluge s fokusom na važeći pravni okvir, pragove nabave, postupke i dosadašnju praksu DKOM-a, a sve to će omogućiti polaznicima da riješe nedoumice i pitanja koja ih muče u vezi ovih postupaka te efikasno provode ove postupke u budućnosti.

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 9: Postupak pregleda i ocjene ponuda i e-Certis (praktična radionica)

Datum: 3. studenog 2022. (četvrtak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • korak po korak kroz faze pregleda i ocjene ponuda
 • kritični segmenti postupka
 • kako i za što koristiti e-Certis
 • što učiniti kada naručitelj ne može naći podatke u e-Certisu
 • kako naručitelji, korisnici EU fondova, mogu izbjeći moguće nepravilnosti koje mogu uzrokovati  gubitak dijela bespovratnih sredstava.

 

Postupak pregleda i ocjene ponuda predstavlja velik izazov za naručitelje u kontekstu efikasnosti i trajanja ove faze u provedbi postupka javne nabave, ali i kontekstu zakonitosti radnji koje poduzimaju. Praksa DKOM-a koji se odnosi na pojedine zakonske odredbe vrlo je gusta i potrebno ju je redovito pratiti, što je naručiteljima ponekad otežano. Ovo usavršavanje naručitelje vodi korak po korak u fazi pregleda i ocjene ponuda, ukazuje na kritične segmente postupka, prikazuje kako i za što koristiti e-Certis te što učiniti kada naručitelj ne može naći podatke u samom e-Certisu. Usavršavanje ujedno daje osvrt na ključne segmente ove faze postupka javne nabave u kontekstu EU fondova s ciljem ukazivanja na moguće nepravilnosti koje bi naručitelje, ujedno korisnike EU fondova, dovele do nepravilnosti i gubitka dijela bespovratnih sredstava.

PRIJAVITE SE


Usavršavanje 10: Ugovor o javnoj nabavi za nepravnike

Datum: 15. prosinca 2022. (četvrtak)

Sat: 09:00 – 16:00 sati (8 nastavnih sati)

Bodovi: 8 bodova za obnovu certifikata javne nabave

Sadržaj:

 • ključni elementi ugovora o javnoj nabavi
 • pravni okvir za ugovore o javnoj nabavi usluga, roba i radova
 • primjena posebnih propisa
 • izmjene ugovora o javnoj nabavi i popratne aktivnosti koje je u tom slučaju potrebno poduzeti.

 

Dobro formuliran i jasan ugovor o javnoj nabavi usluga, roba i radova preduvjet je za kvalitetno izvršenje i zaštitu prava ugovornih strana, međutim u praksi se takvim ugovorima ne pridaje dovoljna pažnja, zbog čega često dolazi do razmimoilaženja u tumačenju te sporova. Usavršavanje je namijenjeno svim stručnjacima u području javne nabave, naručiteljima i izvršiteljima, koji nisu pravnici kako bi im se ukazalo na relevantan pravni okvir, minimalni regulatorni okvir u samom ugovoru, prikazali primjeri ugovora i prikazali primjeri iz prakse onih ugovora koji sadrže manjkavosti zbog kojih dolazi do problema u izvršenju.

PRIJAVITE SE


 

TKO SMO MI?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih prva je i jedina obrazovna ustanova na području regije koja se bavi edukacijom u polju fondova EU-a, projektnog menadžmenta, javne nabave i strateškog planiranja. Rad UEP-a utemeljen je na gotovo dvadesetogodišnjoj praksi stručnjaka koji ove poslove rade svakodnevno.

Posebne dobrobiti educiranja na UEP-u:

 • Učenje od stručnjaka koji su pripremili i proveli više od 500 projekata te mentorirali pripremu više od 300 projekata
 • Educirali smo više od 11.000 polaznika iz svih sektora
 • Rad utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse i studijama slučaja
 • Praktične vježbe sastavni su dio svake edukacije, kao i odgovori na konkretna pitanja polaznika
 • UEP je u vlasništvu jedne od najuspješnijih konzultantskih tvrtki u području fondova EU-a i javne nabave (AVELANT d.o.o.) s portfeljem projekata u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura
 • AVELANT je uključen u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH za razdoblje 2021. – 2023.
 • Osnovali smo prvi hrvatski portal o fondovima EU-a (eu-projekti.info) 2012. godine te napisali prvu knjigu o pripremi i provedbi EU projekata „Menadžment ESI fondova“

 

TKO SU PREDAVAČI/CE?

 • Ariana Vela

Najpoznatija i jedna od najuspješnijih konzultantica za EU fondove u državi s više od 18 godina iskustva i portfeljem većim od 5 milijardi eura! Trenutačno savjetuje tijela državne uprave u pripremi programskih dokumenata za financijsku perspektivu 2021. – 2027.

 • Katarina Depope Radman

Katarina se vodi u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Trenutno je direktorica u vlastitoj konzultantskoj tvrtki koja pruža usluge savjetovanja u području javne nabave i koncesija. U sklopu IPA projekta Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey (Torino, Italija) stječe status nacionalnog trenera u sustavu javne nabave (Certifikat broj P453099/Procurement Trainer 1, International Training Centre, Torino, Italy). U sklopu navedenog projekta sudjeluje kao predavač u Republici Hrvatskoj u II fazi projekta: Trening trenera u sustavu javne nabave. Na OECD/ SIGMA materijalima radi kao stručni suradnik na usklađivanju materijala za potrebe edukacije specijalista javne nabave sa zakonodavstvom EU (EU Direktiva) i hrvatskog zakonodavstva u organizaciji International Training Centre – International Labour Organisation Torino (ITC-ILO, Italija). Radno iskustvo stekla je radom u lokalnoj samoupravi, te kasnije kao nacionalni stručnjak za javnu nabavu u The Council of Europe Development Bank (CEB). U međuvremenu radi na nekoliko projekata kao stručnjak za javnu nabavu pri Provedbenim tijelima 1 i 2 razine. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi raznovrsnih postupaka javne nabave. Redoviti je predavač na programima usavršavanja iz područja javne nabave.

 • Vitomir Vela

Konzultant s više od 12 godina iskustva u sektoru EU fondova te predavač na Učilištu EU PROJEKTI. Kroz svoje višegodišnje iskustvo pripremio je i proveo niz projekata te sudjelovao u izradi velikog broja strateških dokumenata. Isto tako, mentorirao je pripremu više od 200 projektnih prijedloga.

 • Nikša Antica

Nikša posjeduje 14-ogodišnje iskustvo u radu s projektima i investicijama, koje je stekao radeći u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak i u Privrednoj banci Zagreb. Karijeru je nastavio unutar stručnih službi Grada Karlovca, a od 2017. godine je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Specijalizirao je područje pravnog okvira Europske unije s naglaskom na temi državnih potpora o kojima redovito poučava na Učilištu EU PROJEKTI te priprema stručne članke i publikacije na navedenu temu.

 

KOME SU EDUKACIJE NAMIJENJENE?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele saznati više o mogućnostima financiranja projekata u financijskoj perspektivi 2021. – 2027., a osobito:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Tijelima državne i javne uprave
 • Poslovnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima

 

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u webinaru iznosi 1.090,00 HRK po osobi plativo po ponudi. Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:

 • Održavanje webinara u predviđenom trajanju
 • Stručno savjetovanje tijekom programa
 • Mogućnost postavljanja konkretnih pitanja predavačima/cama
 • Bodovi za obnovu certifikata javne nabave (usavršavanja)

KAKO SE PRIJAVITI?

Za prijavu je potrebno ispuniti ONLINE PRIJAVNICU. Nakon primljene ponude potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj ponude.

 

METODOLOGIJA VOĐENJA ONLINE NASTAVE

Učilište EU PROJEKTI koristi Zoom platformu za održavanje online edukacije. Ova platforma osigurava vrlo kvalitetan video i audio prijenos, lako joj se pristupa i zahtijeva minimalno poznavanje internet tehnologije za korištenje.

Tehnički preduvjeti koje polaznici trebaju osigurati

Nije potrebno imati nikakvih tehničkih znanja kako biste pristupili webinarima. Sve što je potrebno su računalo, laptop, tablet ili pametni telefon te veza na internet. Odabrani uređaj treba imati ugrađene zvučnike ili nas možete pratiti putem audio slušalica koje ćete umetnuti u vaš odabrani uređaj.

Po primitku uplate za webinar, elektroničkom poštom ćemo Vam dostaviti poveznicu za pristupanje webinaru. Klikom na dostavljenu poveznicu pristupate registraciji za webinar, koju kada ispunite ulazite u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se edukacija održava.

Želja nam je da Vaše iskustvo s online usavršavanjem bude što kvalitetnije, pa smo pripremili nekoliko uputa za sudjelovanje:

1. Molimo Vas da 15-ak minuta prije održavanja online edukacije kliknete na dostavljenu poveznicu. Klikom na poveznicu otvara se obrazac registracije koji je ekvivalent potpisne liste koju biste ispunili kod sudjelovanja na edukacijama u prostoru Učilišta. Nakon što ispunite i pošaljete registracijski obrazac, aplikacija Vas pušta u virtualnu sobu za sastanke u kojoj se odvija edukacija. Moguće da ćete morati pričekati nekoliko sekundi do uključenja.

2. Webinari se snimaju, stoga Vas molimo da kada se priključite webinaru, svoje sudjelovanje potvrdite unosom svog imena i prezimena u Zoom chat. Npr. “Petar Perić se uključuje u webinar.” Isto tako, prije nego napustite webinar, molimo da se odjavite na isti način. Npr. “Petar Perić se odjavljuje.”

Chat se otvara tako da pomaknete miš preko ekrana aplikacije, čime se otvara izbornik s alatima u dnu ekrana. Kliknite na Chat i na desnoj strani će se otvoriti bijelo polje u dnu kojega je traka u koju možete upisati svoje pitanje ili poruku. Molimo da obratite pažnju na to da je sve što upišete u Chat vidljivo svim sudionicima webinara i predavačici.

3. Sudionici na webinaru nemaju mogućnost verbalno komunicirati s predavačicom, no molimo Vas da sva pitanja koja imate upišete u Zoom chat. Pri kraju webinara, predavačica će odabrati nekoliko pitanja na koja će odgovoriti uživo.

4. Među alatima koji su Vam na raspolaganju kod sudjelovanja na webinaru je i ocjenjivanje. Izuzetno bismo cijenili ako biste nam tijekom webinara, koristeći “palac gore” ili “palac dolje”, dali do znanja kakvo je bilo Vaše iskustvo s webinarom. Također, svaki feedback elektroničkom poštom će biti izuzetno dobrodošao.

Detaljne upute za sudjelovanje na online nastavi Učilišta EU PROJEKTI možete naći ovdje. Ukoliko budete imali pitanja vezanih uz tehničke aspekte sudjelovanja na online programima usavršavanja, kontaktirajte nas bez ustručavanja elektroničkom poštom na info uep.hr ili telefonom na +385 1 553 4878.

Veselimo se našem zajedničkom radu!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se