03

Obrazovni programi

Voditelj pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata

voditelj-veliki-projekti

Iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj su namijenjena sredstva u iznosi 10,67 milijardi eura, od kojih je veći dio namijenjen projektima u infrastrukturi te tzv. velikim projektima kao što su projekt izgradnje Pelješkog mosta, vodne infrastrukture, proizvodnih pogona i druge infrastrukture za poduzetnike, kao i drugi važni projekti u sektoru zaštite okoliša, turizma, prometa čije se vrijednosti mjere u desetinama milijuna eura.

Priprema ovakvih projekata sastoji se od više faza koje čini kompleksna projektna i studijska dokumentacija te rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, a sam proces provodi se od strane budućih korisnika sredstava, konzultanata i tijela javne vlasti koja izdaju potrebne dozvole. Cijene konzultantskih usluga mogu iznositi od nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna kuna, a u Hrvatskoj je trenutačno izražen nedostatak stručnjaka u ovom specifičnom području.


Što je cilj programa?

Obučiti polaznike/ce o metodologiji pripreme infrastrukturnih projekata te ih pripremiti za samostalnu pripremu i provedbu infrastrukturnih i velikih projekata financiranih sredstvima Europske unije (ESI fondovi) i drugim izvorima, uz poseban rad na osmišljavanju koncepta i strategije takvih projekata kako bi bili prihvatljivi za EU financiranje te izradi studije izvodljivosti i financijsko-ekonomske analize.

Koliko traje program?

180 sati (116 sati predavanja, individualnih i skupnih konzultacija te 64 sata vježbi) provodi se u dva semestra i traje jednu akademsku godinu.

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Uključuje 116 sati predavanja na kojima se svladava terminologija i metodologija pripreme studije izvodljivosti i financijsko-ekonomske analize i 64 sati praktičnih vježbi. U 116 sati predavanja uključen je niz individualnih i skupnih konzultacija koje omogućuju individualni rad s korisnicima na specifičnim praktičnim pitanjima. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima, modelima za izradu financijsko-ekonomske analize u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata, a cjelokupni proces radi se na primjeru investicije u infrastrukturu kako bi se polaznicima/ama objasnili i prikazali primjeri različitih sektora s različitim pristupom.

Na početku rada, polaznicima će biti zadan primjer investicije na kojoj će raditi narativni i financijski dio studije izvodljivosti, a kroz rad će im biti prikazan niz primjera iz prakse koji će im omogućiti uvid u praktične aspekte pripreme infrastrukturnih i velikih projekata.

Program predviđa sljedeće nastavne cjeline:

Izvori financiranja infrastrukturnih projekata

Za pripremu infrastrukturnih projekata važno je odrediti izvore financiranja i objasniti koje je projekte moguće financirati iz fondova EU, a to će biti sadržaj ovog poglavlja.

Projektni ciklus infrastrukturnih projekata i metodologija pripreme

Zakonitosti provedbe projekata financiranih iz fondova EU traže poduzimanje određenih radnji u određenom vremenskom periodu. Bez tih radnji nije moguće ispuniti preduvjete za pripremu projekta , stoga će polaznici naučiti koje korake i kada poduzeti da bi priprema bila kvalitetna, pravovremena i potpuna. Ujedno će vidjeti nekoliko različitih primjera infrastrukturnih projekata i metodologiju kojom su pripremljeni.

Studija izvodljivosti

U okviru ove cjeline, predavači će polaznicima rastumačiti ključne pojmove vezane uz studiju izvodljivosti koji su nužni za postavljanje strategije projekta. Ujedno  će saznati gdje i kako prikupljati podatke za izradu studije, a radit će i na izradi vlastite studije izvodljivosti na zadanome primjeru.

Ekonomsko-financijska analiza

Ova će cjelina omogućiti polaznicima da razumiju ekonomsko-financijski aspekt infrastrukturnih projekata te da pristupe pripremi financijskog modela za projekt koji pripremaju. Na predavanjima će biti razjašnjeni svi pojmovi koji su relevantni za ovi cjelinu, a polaznici će dobiti uvid u dva projekta – jedan iz javnog i jedan iz privatnog sektora. Vježbe iz ovog poglavlja temeljit će se na postupnoj i strukturiranoj pripremi financijskog modela koji će polaznici koristiti u budućem radu.

Praktični rad na izradi studije izvodljivosti prema zadanim parametrima

Polaznici će praktično raditi na pripremi studije izvodljivosti tijekom cijele edukacije, a u ovoj će se cjelini koncentrirati na završetak vlastite studije koju će izrađivati uz pomoć mentora prema unaprijed zadanim parametrima, koristeći računala i opremu Učilišta EU PROJEKTI.

Što će naučiti polaznici?

Polaznici će svladati potpuno nova pravila pripreme i provedbe infrastrukturnih i velikih projekata s posebnim naglaskom na izradi studije izvodljivosti te financijsko-ekonomske analize sukladno novom vodiču Europske komisije usvojenom za financijsku perspektivu 2014. – 2020.

Posebno će naučiti:

 • Koji fondovi EU financiraju velike i infrastrukturne projekte, pod kojim uvjetima i kako osigurati da se projekt uklopi u europske i nacionalne strateške smjernice;
 • Kako izgleda projektni ciklus infrastrukturnih i velikih projekata, od kojih se stadija sastoji i koji je sadržaj pripremne dokumentacije;
 • Koje je podatke potrebno prikupiti kako bi se moglo početi s pripremom projekta/studije;
 • Koji je sadržaj studije izvodljivosti i kako pripremiti njezin narativni dio;
 • Koji je sadržaj financijsko-ekonomske analize i kako ju pripremiti;
 • Procijeniti radi li se o financijski ili ekonomski isplativom ili neisplativom projektu;
 • Predvidjeti i svladati sve situacije koje se mogu dogoditi u pripremi i provedbi projekata s naglaskom na građevinskim aspektima provedbe projekata;
 • Pripremiti cjelovitu studiju izvodljivosti s financijsko-ekonomskom analizom na zadanom primjeru investicije koja će služiti kao završni rad i preduvjet za izlazak na ispit.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen stručnjacima s iskustvom koji žele naučiti pripremati i provoditi infrastrukturne projekte financirane iz fondova EU prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020., a posebno:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave;
 • Tijelima državne i javne uprave;
 • Poslovnom sektoru;
 • Poduzetničkim potpornim institucijama;
 • Konzultantima početnicima i
 • Drugim zainteresiranim polaznicima.

Zašto upisati program?

Ovo je prvi i jedini verificirani jednogodišnji program koji sustavno, praktično i temeljito podučava o izradi studije izvodljivosti te projektnom ciklusu infrastrukturnih projekata, a obuhvaća rad na konkretnom primjeru projekta, odnosno investicije. Time polaznicima daje uvid u različite aspekte pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata. Rad s računalima i unaprijed pripremljenim primjerima i vježbama omogućuje da se efikasno i temeljito svladavaju kompleksni zadaci, uče pojmovi i metodologija koji se odmah primjenjuju na konkretnim vježbama i tako polaznicima/ama omogućuje da teorijsko znanje prenesu u praksu. Svaki polaznik/ca tijekom provedbe programa izradit će svoj vlastiti primjerak studije izvodljivosti na zadanom primjeru koji će redovito komentirati i korigirati mentori programa.

Priprema konkretnog projekta – Svaki polaznik na početku pohađanja programa dobit će projektnu  temu na kojoj će praktično raditi do završetka programa i koju će uobličiti u studiju izvodljivosti (narativni i financijski dio).

Individualno savjetovanje i pisani komentari – Mentori/predavači svakom će polazniku dati pisane i usmene komentare na odrađene vježbe i pripremljene projekte s ciljem poboljšanja njihove kvalitete. Takve se konzultacije odvijaju u okviru programa i omogućuju da unaprjeđujete svoje projektne prijedloge. Čak 95% naših polaznika ocijenilo je ovaj dio nastave kao jedan od najznačajnijih.

Praktični primjeri – Svaki segment programa popraćen je iskustvima iz prakse, praktičnim radom i gostima predavačima iz institucija i organizacija koje rade u sektoru fondova EU unutar kojih se provode tematske rasprave, razgovori i konzultacije, a na nastavi pokazujemo i konkretne primjere projekata koji su osigurali financiranje iz fondova EU.

Uvjerenje o usavršavanju – Svaki polaznik koji uspješno završi program dobiva uvjerenje o usavršavanju koje upisuje u e-radnu knjižicu. Uvjerenje je priznato od strane nadležnih institucija u RH i predstavlja odličnu podlogu za zapošljavanje

Stručna praksa UEP ALUMNI PROGRAM – Svaki polaznik koji uspješno završi program ulazi u UEP ALUMNI PROGRAM kroz koji sudjeluje na godišnjim konferencijama, praksi, mentorstvu 1-na-1 te u pripremi konkretnih projektnih prijedloga

Studomat i moderna oprema – Komunikacija s predavačima i izrada završnog rada odvija se preko studentskog portala koji olakšava i ubrzava komunikaciju, a polaznicima je na raspolaganju učionica s računalima i besplatnim WIFI-em.

Popratni materijali – Svaki polaznik dobiva USB memoriju na kojoj se nalaze publikacije, regulativa, testovi i vježbe, simulacije i ostale materijale važne za rad s fondovima EU.

Tržište rada – Na tržištu rada postoji izuzetno velik interes za stručnjacima koji se bave upravo pripremom studija izvodljivosti, kao u javnom, tako i u privatnom sektoru, dok se cijene takvih dokumenata kreću od nekoliko desetaka do nekoliko milijuna kuna.

Tko su treneri i kakvo je njihovo iskustvo?

Za provedbu ovoga programa zaduženi su stručnjaci koji su pripremali neke od najvećih projekata u Republici Hrvatskoj kao što su projekti izgradnje Pelješkog mosta i mosta Čiovo, omiške i vodičke obilaznice, proizvodnih pogona brojnih hrvatskih tvrtki, pojedinih gradskih naselja, poslovnih zona i inkubatora te druge infrastrukture. Mentorica programa je gđa. Ariana Vela, vodeća hrvatska konzultantica za fondove EU s portfeljem većim od milijardu eura i projektima poput izgradnje mosta Pelješac i Čiovo.

Kolika je cijena programa?

Cijena programa je 25.000,00 Kn plativo u 12 rata bez kamata na poslovni račun Učilišta EU PROJEKTI. Tijekom upisnih rokova odobravamo dodatne popuste. Provjerite koji su vam popusti na raspolaganju!

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se