02

Obrazovni programi

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata

voditelj-eu

Počeli su upisi u posljednju grupu polaznika koji će nastavu započeti ove godine!

Što je cilj programa?

Podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako samostalno pripremiti i provesti projektni prijedlog.

Koliko traje program?

166 sati (63 sata predavanja i 103 sati vježbe) kroz period od četiri mjeseca, što predstavlja najveći broj sati na tržištu.

Kako se izvodi program?

Program se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje 63 sata predavanja na kojima se svladava terminologija i metodologija pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i 103 sata praktičnih vježbi koje polaznicima pomažu u praktičnom svladavanju zadataka potrebnih za pripremu i provedbu projekta. Posebna pažnja poklanja se praktičnom radu s konkretnom natječajnom dokumentacijom, situacijskim testovima u kojima se simuliraju stvarne situacije koje se događaju u pripremi i provedbi projekata.

Što će naučiti polaznici?

Polaznici će svladati potpuno nova pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su stupila na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji i koja će se primjenjivati u financijskoj perspektivi 2014. – 2020., a posebno će naučiti:

 • Analizirati natječajnu dokumentaciju i provjeriti prihvatljivost prijavitelja, projekata, aktivnosti i izdataka;
 • Izvršiti ključne analize kao preduvjet za pripremu projekta (SWOT, analiza dionika, analiza problema i problemsko stablo, analiza strateškog i zakonodavnog okvira);
 • Formulirati projektne ciljeve, rezultate i identificirati aktivnosti u skladu s prethodno provedenim analizama te izraditi Gantogram aktivnosti;
 • Odrediti ključne aspekte održivosti projekta i opisati doprinos horizontalnim pitanjima kao što su jednake mogućnosti, zaštita okoliša i slične;
 • Identificirati sve projektne troškove, odvojiti prihvatljive od neprihvatljivih, pripremiti tablicu proračuna, odrediti udjele u financiranju i novčani tok projekta;
 • Pripremiti projektnu dokumentaciju u administrativnom smislu, dostaviti istu nadležnome tijelu, provesti postupak čišćenja proračuna i ugovaranja;
 • Popunjavati obrasce za prijavu kroz sustav eFondovi i podnjeti projektnu prijavu kroz sustav eFondovi
 • Provesti projekt u potpunosti u skladu s općim i posebnim pravilima ugovora, izraditi zahtjeve za nadoknadu sredstava i završni zahtjev;
 • Pripremiti i pravilno provesti postupke javne nabave u skladu s novodonesenim pravilima;
 • Završiti vlastiti projekt na temelju prethodno odrađenih predavanja, vježbi i simulacija uz mogućnost prijave na jedan od otvorenih natječaja;
 • Provesti postupak evaluacije/procjene projekta.

Kome je program namijenjen?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020. i koji žele steći konkretna i praktična znanja, a posebno:

 • Početnicima bez iskustva;
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima;
 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave;
 • Tijelima državne i javne uprave;
 • Poslovnom sektoru;
 • Poduzetničkim potpornim institucijama;
 • Konzultantima početnicima i
 • Drugim zainteresiranim polaznicima.

Zašto upisati program?

Priprema konkretnog projekta – Svaki polaznik na početku pohađanja programa s mentorom odabire projektnu temu na kojoj će praktično raditi do završetka programa i koju će uobličiti u konkretan projektni prijedlog koji sadrži prijavne obrasce koji se koriste u konkretnim natječajima (Prijavni obrazac A, Prijavni obrazac B i proračun projekta).

Individualno savjetovanje i pisani komentari – Mentori/predavači svakom će polazniku dati pisane i usmene komentare na odrađene vježbe i pripremljene projekte s ciljem poboljšanja njihove kvalitete. Takve se konzultacije odvijaju u okviru programa i omogućuju da unaprjeđujete svoje projektne prijedloge. Čak 95% naših polaznika ocijenilo je ovaj dio nastave kao jedan od najznačajnijih.

Praktični primjeri – Svaki segment programa popraćen je iskustvima iz prakse, praktičnim radom i gostima predavačima iz institucija i organizacija koje rade u sektoru fondova EU unutar kojih se provode tematske rasprave, razgovori i konzultacije, a na nastavi pokazujemo i konkretne primjere projekata koji su osigurali financiranje iz fondova EU.

Uvjerenje o usavršavanju – Svaki polaznik koji uspješno završi program dobiva uvjerenje o usavršavanju koje upisuje u e-radnu knjižicu. Uvjerenje je priznato od strane nadležnih institucija u RH i predstavlja odličnu podlogu za zapošljavanje

Certifikat javne nabave – Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Pohađanjem nastave za voditelja pripreme i provedbe EU projekata, stječete 8 nastavnih sati od 32 nastavna sata potrebna za obnovu certifikata

Stručna praksa UEP ALUMNI PROGRAM – Svaki polaznik koji uspješno završi program ulazi u UEP ALUMNI PROGRAM kroz koji sudjeluje na godišnjim konferencijama, praksi, mentorstvu 1-na-1 te u pripremi konkretnih projektnih prijedloga

Moderna oprema – Polaznicima je na raspolaganju učionica s računalima i besplatnim WIFI-em.

Tržište rada – Na tržištu rada postoji izuzetno velik interes za stručnjacima koji se bave upravo pripremom i provedbom projekata financiranih iz fondova EU. Prema nalazi Državne revizije, Hrvatsko trenutačno nedostaje više stotina stručnjaka ovoga tipa, dok su potrebe korisnika još veće. Upravo to, kao i zalaganje polaznika, jamči veću mogućnost zapošljavanja.

Tko su vaši predavači i mentori?

Irena Slunjski – konzultantica s više od 15 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata te više od 300 provedenih projekata u karijeri. U programu je zadužena za aspekt pripreme projekata.

Ivana Rukavina Halilagić – konzultantica koja je u dvije godine karijere pripremila i provela projekte u vrijednosti od 20 milijuna eura i time ostvarila fantastičan uspjeh. Specijalizirala je provedbu projekata te uspješno surađuju s tijelima u sustavu i klijentima u tom pogledu, a u programu je zadužena upravo za taj segment.

Ariana Vela – mentorica u programu koja prati polaznike u ključnim fazama obrazovanja te vodi postupak individualnih konzultacija. Njezino iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova EU neprikosnoveno je i zato je rad s njom jedan od najvažnijih i najkorisnijih dijelova programa.

Kolika je cijena programa?

Redovna cijena programa iznosi 15.500,00 kn plativo u 12 rata bez kamata na poslovni račun Učilišta EU PROJEKTI.

Nudimo popust! Cijena programa za upise do 25. listopada 2019. iznosi 13.500,00 kn.

RIJEČI NAŠIH

POLAZNIKA
Arijana Žužul

Pohađala sam nekoliko seminara vezanih uz EU fondove. Nakon ovog nisu vrijedni spomena.

Sila d.o.o.

Danijela Udovčić

Predavači, vlasnici i ostalo osoblje su izuzetno ljubazni i spremni pomoći. Cjelokupni program usavršavanja je vrlo zadovoljavajući i zanimljiv – motivirajući za daljnji rad na eu projektima. Uspješan rad i dalje!

x

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više Informacija

Slažem se