slider-image

NAJAVA EDUKACIJA UČILIŠTA EU PROJEKTI U SPLITU!

Učilište EU PROJEKTI će u rujnu održati dvije različite edukacije iz područja javne nabave i EU fondova u Splitu.

Javna nabava u projektima financiranim iz fondova EU – Kako izbjeći nepravilnosti i financijske korekcije?
3. rujna 2018. godine, Split

Cilj edukacije je prikazati nepravilnosti u segmentu provedbe postupaka javne nabave koje čine korisnici bespovratnih sredstava EU u provedbi projekata, a koje dovode do financijskih korekcija sukladno postojećoj EU i nacionalnoj regulativi, kao i prikazati i pojasniti vrste financijskih korekcija, stope i mogućnosti izbjegavanja istih na konkretnim primjerima iz prakse.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
24. – 28. rujna 2018. godine u maloj dvorani Županijske komore Split, Obala Ante Trumbića 4, Split

Sudjelovanjem u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave polaznici će naučiti kako primijeniti postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), te će steći preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, planiranje u sustavu javne nabave, odabir i provedba…

Saznajte više!