slider-image

NAJAVA EDUKACIJA UČILIŠTA EU PROJEKTI U SRPNJU!

Učilište EU PROJEKTI će u srpnju održati nekoliko različitih edukacije iz područja javne nabave i EU fondova u Zagrebu i u Splitu.

Voditelj pripreme i provedbe EU projekata
Lipanj i srpanj 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat, uredski prostori D

Polaznici će svladati pravila pripreme i provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Program uključuje 63 sata predavanja na kojima polaznici svladavaju terminologiju i metodologiju pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU, kao i 103 sata praktičnih vježbi koje polaznicima pomažu u praktičnom svladavanju zadataka potrebnih za pripremu i provedbu projekta…

Saznajte više!

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
9. – 13. srpnja 2018. godine u maloj dvorani Županijske komore Split, Obala Ante Trumbića 4, Split

Sudjelovanjem u Specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave polaznici će naučiti kako primijeniti postupke javne nabave temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), te će steći preduvjete za dobivanje certifikata u području javne nabave. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, uključuje 30 sati predavanja i 20 sati vježbi na kojima se svladava zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH i EU, planiranje u sustavu javne nabave, odabir i provedba…

Saznajte više!

USAVRŠAVANJE: Otvoreni postupak u projektima financiranim iz fondova EU i praksa DKOM-a
16. i 17. srpnja 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat, uredski prostori D

Cilj usavršavanja je podići kapacitete polaznika za provedbu postupka javne nabave u projektima financiranima iz fondova EU. Sadržaj usavršavanja obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o pravilnom provođenju postupaka javne nabave u EU projektima. Pohađanjem ovog usavršavanja polaznici stječu bodove za obnovu certifikata u području javne nabave…

Saznajte više!

PRAKTIČNI TRENING: Nova pravila provedbe projekata financiranih iz ESI fondova
4. i 5. srpnja 2018. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat, uredski prostori D

Praktični trening ima za cilj predstaviti polaznicima sve obveze u provedbi projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata te obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka…

Saznajte više!